top of page

מטרות:

 

  • ההתנסות המעשית בתכנית רגב מעניקה לסטודנטים חוויה ייחודית ושונה מההכשרה הפדגוגית.

  • הסטודנטים זוכים להיות שותפים לעשייה החינוכית הבית ספרית ולקיים עם צוות בית הספר שיתופי פעולה מפרים במטרה לקדם את תלמידיו.

  • הסטודנטים מקדמים מטרות בית ספריות, כיתתיות ואישיות באופן יצירתי וחדשני ומתנסים במנעד התפקידים הרחב אותו ממלא איש החינוך בשדה עבודתו.

  • המפגש עם הגורמים השונים בבית הספר מעניק לסטודנטים זווית ראייה רחבה אודות הצרכים החינוכיים העולים במוסד החינוכי ובעיקר מעודד את הסטודנטים להתבונן אל האופק החינוכי אותו הם מבקשים להעניק לבית הספר, לגלות מעורבות חברתית ומנהיגות ערכית חינוכית ולפעול להגשמת מטרותיהם.

  • המוסד החינוכי בו פועלים הסטודנטים נתרם אף הוא משיתוף הפעולה. הסטודנטים מביאים אל בית הספר יוזמות חדשניות וחדשנות טכנולוגית. משולבים שימוש בטכנו - פדגוגיה ויקדמו תכנים הנוגעים לתהליכי למידה חברתיים רגשיים SEL, הכלה ועוד.

  • תהליך ההתנסות המעשית יתועד בסרטון ואף יופק סרטון תדמית עבור בית הספר.  

רציונאל ההתנסות:

 

הסטודנטים יערכו יוזמה חברתית קהילתית בבית ספר יסודי "דינור" בחיפה. כל הסטודנטים יחד יחליטו על נושא תוכן שקשור לתחום ה-SEL. בנושא זה הם יערכו פעילויות סדירות עם התלמידים בבית הספר, תוך שילוב אמצעים טכנו-פדגוגיים מתקדמים. לצורך פרויקט זה ילוו את הסטודנטים אנשי מקצוע בכל שלושת התחומים- יוזמה, SEL והוראה טכנו-פדגוגית. הקורס שילווה את היוזמה נקרא "יזמות חברתית קהילתית". הסטודנטים מקבלים כלים לפיתוח היוזמה, כאשר המטרה היא להפוך אותם לפעילים, חושבים בגדול, מעורבים, מפתחים ומיישמים מיזם חברתי, וכך הופכים להיות מודעים להשפעתם על הקהילה ופוגשים מודלים שונים של יזמות חברתית. בעקבות המיזם השאיפה היא שהאקלים החברתי בין התלמידים בבית הספר ישתפר והתלמידים יכירו ויתנסו במיומנויות המאה ה-21 גם מבחינה חברתית וגם מבחינת עבודה עם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

מובילת ההתנסות הייחודית:

גב' מירב אייל

 

סטודנטים: שנתון א ו-ב ומסלול הכשרת אקמאים

 

מרצים שותפים:

ד"ר אביטל הכט- ליווי בתהליך פיתוח יוזמה חינוכית בבית הספר.

גבר לימור הררי- ליווי בשילוב כלים טכנו-פדגוגיים במסגרת ההתנסות הייחודית.

גב' מירב אייל וגב' חגית כץ- מפגשים רפלקטיביים עם הסטודנטים להפקת לקחים והמשך פעילות.

ד"ר אירית בנין- סיוע לסטודנטים בחשיבה על מיומנויות SEL במסגרת ההתנסות הייחודית.

3P9A0510-s.jpg
bottom of page