top of page

למידה מבוססת סימולציות היא שיטת הוראה המאפשרת התנסות בסימולציה אותנטית של סיטואצות לימודיות המתרחשות בשטח. מטרת הסימולציה היא לתמוך ולקדם את פיתוח הזהות המקצועית והסגנון האישי בחינוך והוראה על ידי למידה אינטלקטואלית, מאתגרת, מעניינת, יעילה ומעוררת השראה ודמיון.

במרכז לסימולציות ב"האקדמית גורדון" הסימולציה מתרחשת בחדרים ייעודיים ומתועדת בטכנולוגיית הקלטה וצילום איכותית מזוויות שונות. כך מתאפשר תחקור קבוצתי באמצעות מודלים המיועדים לאימון סימולטיבי. התחקור מבוסס על צפייה, ניתוח ומשוב אפלקטיבי מהעמיתים, מהשחקנים ומהמרצה. במהלך התחקור מקיימים הצבעה אלקטרונית באמצעות סמרטפונים, תוצאותיה מופיעות על המסך ונתוני ההצבעה משמשים פתח לדיון.

בתכנית רג"ב הסטודנטים יגיעו למרכז במסגרת הקורס "תהליכים קוגניטיביים ב-SEL" ו"המורה כחוקר בכיתתו" ויערכו סימולציות בהתאם לנושאים הנלמדים בקורס, על מנת לזמן להם התמודדות עם סיטואציות המדמות את עבודת המחנך בשטח ולקדם אותם לעבר פיתוח זהותם המקצועית. 

3P9A0510-s.jpg
bottom of page